زبــان ســـــرا
زبــــان انگلیســـــــــی

گرامر درس هشتم

كاربردساختارهای

must + have + past participle

could + have + pp

may / might + have + pp

Should + have + pp

Shouldn’t + have + pp

 

 کاربرد should

Should به معنای « باید » یعنی "کاری باید انجام شود ." و اشاره به زمان حال یا آینده دارد . يك بايد پيشنهاد گونه را نشان می دهد.

فاعل+ should + فعل ساده

مثال : I feel sick. I should see a doctor.                                                                                                  حالم بد است. باید دکتر را ببینم . (بهتر است دکتر را ببینم . )

My salary is very low . I should look for another job.

حقوقم خیلی کم است . باید دنبال یک کار دیگر بگردم. (بهتر است دنبال یک کار دیگر بگردم. )

Their radio doesn't work they should buy a new one.

  رادیوی آن ها کار نمی کند . آن ها باید یکی جدید بخرند . ( بهتر است یکی جدید بخرند. )

 

 کاربرد should + have + pp

ساختار should + have + pp برای بيان عملی است كه بهتر بود در زمان گذشته صورت می گرفت ولی صورت نگرفته است. ( باید کاری در گذشته انجام می شد ولی نشد. )

فاعل + should + have + pp

مثال:

   I didn’t pass the exam. I should have studied more.

من امتحان را نگذراندم . من باید بیش تر مطالعه می کردم . ( یعنی بیش تر مطالعه نکردم . )

 

You should have worked more carefully . This report is full of mistakes .

این گزارش پر از غلط املایی است ، باید با دقت بیش تر کار می کردی . ( ولی با دقت بیش تر کار نکردی . )

 

نکته : فعل کمکی have در این الگو ثابت است و به هیچ عنوان به شکل has یا  had در نمی آید .

 

کاربرد  shouldn’t + have + pp

شكل منفی ساختار فوق برای بيان عملی است كه نبايد در گذشته انجام می گرفته ولی انجام گرفته است.

 

فاعل + shouldn’t + have + pp

 

   I hurt my back. I shouldn’t have lifted that heavy box.

پشتم صدمه دید . نباید آن جعبه ی سنگین را بلند می کردم . ( ولی جعبه ی سنگین را بلند کردم . )

 

I’m feeling sick . I shouldn’t have eaten so much chocolate.

حالم خوب نیست . نباید آن همه شکلات می خوردم. ( اما خوردم . )

 

کاربرد may / might

may / might به معنای « شاید » یعنی "ممکن است که کاری انجام شود. " و اشاره به زمان حال یا آینده دارد . بر خلاف تصور بعضی ها might گذشته ی may  نیست . در صد احتمال might نسبت به may کم تراست .

 

فاعل + may / might + فعل ساده

 

Take an umbrella with you . It might rain.  

با خودت چتر ببر. شاید باران ببارد.

I haven’t decided yet where to spend my holidays. I may go to France.

هنوز تصمیم نگرفته ام که تعطیلاتم را کجا بگذرانم. شاید به فرانسه بروم.

I may go to London tomorrow.

Joe might come with me.

توضيح : در جمله های با لا احتمال رفتن من به لندن ( حدود 50% )  بسيار بيشتر از آمدن  ‹‹ جو›› به همراه من (حدود 30% ) می باشد.

 

در شکل منفی آن به may و might یک  not اضافه می کنیم.

فاعل+ may / might + not + فعل ساده

مثال:                                                                                                                                                             

                                             John may not come to the party tonight. He isn’t well

شاید جان امشب به مهمانی نیاید. حالش خوب نیست.

 

کاربرد may/might + have + pp

 برای بيان احتمال وقوع عملی است در گذسته كه احتمال آن كمتر از 50% باشد.( شاید عملی در گذشته اتفاق افتاده باشد. )

فاعل   + may / might + have + pp

به مثال زير توجه كنيد.

Mary wasn’t at the party. She may / might have been sick.

مری در مهمانی نبود. شاید مریض بوده است .

در جمله ی بالا گوينده از مريض بودن ‹‹ مری ›› مطمئن نمی باشد و تنها احتمال می دهد كه او مريض است.

 

“How did Mina hurt herself?”  “ I’m not sure. She might have fallen down.”

مینا چه طوری به خودش صدمه زد ؟ نمی دانم. شاید از جایی افتاده باشد.

جمله ی بالا یک حدس حدود 30% در مورد زمان گذشته است . گوینده نسبت به گفته ی خود اطمینان کامل ندارد .

 

“ I wonder why she didn’t answer the phone.”  “ She may have been asleep.”

نمی دانم چرا تلفن را جواب نداد. شاید خواب بوده باشد.

جمله ی بالا یک حدس 50-50 در مورد زمان گذشته است و گوینده نسبت به گفته ی خود اطمینان کامل ندارد .

 

نکته : منفی الگوی بالا  may / might + not + have + pp می باشد . مثال :

“I was surprised that Maryam wasn’t at the meeting.”  “She might not have known about it.”

عجیب بود که مریم در جلسه حضور پیدا نکرد. شاید خبر نداشته است.

 

نکته: اگر عمل مورد نظر به هر دلیل اتفاق نیفتاده باشد و بخواهیم نشان دهیم که ممکن بود این عمل اتفاق بیفتد دیگر نمی توانیم از may استفاده کنیم در این صورت فقط ترکیب might  با مصدر کامل استفاده می شود.

You shouldn’t have driven so fast ! You might have had an accident.

نباید این قدر تند می راندی ! ممکن بود تصادف کنی . ( ولی می دانیم تصادفی رخ نداده است. )

 

کاربرد could

Could  به معنای « توانست » يك توانايی را در زمان گذشته نشان  می دهد.

فاعل  + could +ساده  فعل     

مثال:

When he was a school boy, he could swim very well.

وقتی او یک محصل بود ، می توانست خیلی خوب شنا کند.

در ساختار منفی آن به could  یک not  اضافه می کنیم .

فاعل + could + not + فعل ساده

مثال:

I couldn’t speak English 3 years ago.

من نمی توانستم سه سال پیش انگلیسی صحبت کنم.

 

کاربرد could + have + pp

 فاعل  +Could + have + pp

 دارای دو كاربرد می باشد.

الف: برای بيان يك احتمال كمتر از 50%  تقريباً  كاربردی  همانند  ساختار may / might + have + pp

دارد.

به مثال زير توجه كنيد.

No statement was issued. The two side could have reached an agreement.

           

‹‹ هيچگونه بيانيه ای صادر نشد. ممكن است دو طرف به توافق رسيده باشند.››

 در جمله ی بالا ساختار could+  have + pp يك احتمال را نشان می دهد.

 

به مثال های ديگر توجه كنيد. 

Why did you throw the bottle out of the window? It could have hit somebody.

That was a bad place to go skiing. You could have broken your leg.

چرا بطری را از پنجره بیرون انداختی؟ ممکن بود به کسی بخورد.

آن مکان بدی برای اسکی کردن بود . ممکن بود پایت بشکند.

 

ب: براي بيان عملی است كه توانايی و فرصت انجام آن در گذشته وجود داشته ولی انجام داده نشده است.

 

به مثال زير توجه كنيد.

 They had enough time. They could have gone to cinema.

آن ها وقت کافی داشتند . می توانستند به سینما بروند . ( ولی نرفتند. )

در جمله ی بالا آن ها توانايی و فرصت رفتن به سينما را داستند اما به سينما نرفتند. ( یک کاری می توانسته انجام شود اما انجام نشده است . )

Why did you stay at home? You could have gone to the party.

چرا خانه ماندی؟ می توانستی به مهمانی بروی. ( یک کاری می توانسته انجام بشود اما نشده است . )

 

کاربرد must

must  به معنای « باید / حتما »  يك اجبار را در زمان حال يا آينده نشان می دهد. این فعل، فعل کمکی استنتاج است و برای نتیجه گیری به کار می رود.

فاعل  + must + فعل ساده

 

She must get very bored in her job. She does the same thing every day.

این کار حتما برایش خسته کننده است . هر روز یک کار تکراری را انجام می دهد.

 

یعنی " از شواهد موجود به این نتیجه رسیده اید که حتما وضعیت مورد نظر در زمان حال وجود دارد ."

 

You must be here before 8 o'clock.                    

 I must clean all the rooms.

شما باید قبل از ساعت 8 این جا باشید.

من باید همه ی اتاق ها را تمیز کنم.

 

در ساختار منفی آن به  must  یک not  اضافه می کنیم.  

 فاعل + must + not + فعل ساده

مثال :

You mustn’t worry.

شما نباید نگران باشید.

 

کاربرد must + have + pp                

برای بيان عملی است كه به احتمال قوی (بيش از 95% ) در گذشته رخ داده است. به عبارت دیگر " حتما کاری در گذشته اتفاق افتاده یا وضعیت خاصی در گذشته وجود داشته است ."

   Mary wasn’t at the party. She must have been sick.

مری در مهمانی نبود . حتما مریض بوده است.

 در جمله ی بالا گوينده از مريض بودن ‹‹ مری ›› يقين دارد. ساختار فوق برای نشان دادن يك نتيجه گيری منطقی در باره ی عملی در گذشته استفاده می شود.

 مثال:

   No one has answered the door. They must have gone out.

هیچ کس به زنگ در پاسخی نداد. حتما بیرون رفته اند. ( حتما کاری در زمان گذشته انجام شده است. )

 

Jim looked upset. He must have had a fight with his friend.

جیم ناراحت بود . حتما با دوستش دعوا کرده است.

 

نکته : منفی must  باcan’t  و couldn’t  ساخته می شود نه با  must not  .

 

فاعل + can’t / couldn’t + have + pp

 

She passed the exam without studying for it. The exam can’t have been very difficult.

او بدون این که درس خوانده باشد در امتحان قبول شد. حتما امتحان آن قدر ها دشوار نبوده است.

 

نمونه سؤال : گزينه ی درست را انتخاب كنيد.

 

1-He ………..certainly have arrived at the office by now.                                               (سنجش-83 )

 a) could            b) must               c) would              d) might        

 

2-Fatima caught a bad cold last night. She………..in the rain for a long time.  رياضی- 84 )  ( سراسری                                                   

 a) must stay                             b) should stay    

 c) would have stayed              d) must have stayed

 

3- A: Ali said he had failed the exam  .                                          تجربی- 84 )                       ( سراسری

    B: He……….harder last summer.                                                                 

 a) should have studied             b) must have studied

 c) must study                           d) should study

 

4-  A : Do you think the fire was an accident?                                                     ( سراسری انسانی- 84 )                                                    

      B : Yes, it ……..an accident.

 a) would have been                 b) might have been      

 c) should be                            d) might be

 

5- He ………. her aunt to the airport if his car had not been stolen.         ( سراسری هنر- 84 )               a) could have driven                b) must have driven

 c) could drive                          d) must drive

 

6- Reza doesn’t feel sleepy today. He…………have slept very well last night.        ( سنجش- 84 )          a) should           b) must       c) might             d) could

 

7- Reza, you……….in bed at least for a week! Why didn’t you?                               ( سنجش-  84 )      a) must stay                          b) should stay     

 c) most have stayed             d) should have stayed

 

8- Her parents……..her decision to go to university, of course I’m not sure.           84 )    پزشكی- آزاد (                                                                                                                  a)should have influenced       b) could have influenced

 c) might have influenced       d)  must have influenced

 

9- A: Do you know where Ali left the car keys?                                                           ( آزادنسانی- 84 ) 

    B : He …………them on the table; I’m not sure.

 a) must have left                                        b) should have left

 c) might have left                                      d) would have left

 

10- You missed a great birthday party last night. You ……… come.                    ( زبان اختصاصی- 84 )                                                                               a) could          b) had to          c) must have        d) should have

 

كليد سؤالات:

 (1-b )  (2-d )  (3-a )  (4-b )  (5-a )  (6-a )  (7-d )  (8-c )  (9-c )  (10-d )

 

[ شنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۰ ] [ 18:34 ] [ کیمیا ]
درباره وبلاگ

هر روز صدبار به خودم یادآوری می کنم که:
"زنـدگـی درونـی و بیـرونـی ام وابسته بـه زحمـات انسـان هـای دیگـر اعم از زنـده یـا مرده است و من باید خودم را به کار وادارم تا همان قدر که دریافت کرده ام و همچنان دریافت می کنم، بپردازم" (آلبرت اینشتین)


امکانات وب

سخنان بزرگان
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت